Sigurnosno-zaštitni ormari

Sigurnosni ormari za spremanje zapaljivih, kemijskih i plinovitih tvari.
Izrađeni, atestirani i certificirani prema EU normama.